Ticket #173: insert_log.txt

File insert_log.txt, 1.3 KB (added by https://idp.heanet.ie/idp/shibboleth!https://iam.cf.ac.uk/sp/shibboleth!zvmxrzixwj18dvunhwfpbdpvatk=, 6 years ago)

PostgreSQL import log

Line 
1CREATE TABLE
2CREATE TABLE
3CREATE TABLE
4CREATE TABLE
5CREATE TABLE
6CREATE TABLE
7CREATE TABLE
8CREATE TABLE
9CREATE TABLE
10CREATE TABLE
11CREATE TABLE
12CREATE TABLE
13CREATE INDEX
14CREATE INDEX
15CREATE INDEX
16CREATE INDEX
17CREATE INDEX
18CREATE INDEX
19CREATE INDEX
20CREATE INDEX
21CREATE INDEX
22CREATE INDEX
23CREATE INDEX
24CREATE INDEX
25CREATE INDEX
26CREATE INDEX
27CREATE INDEX
28CREATE INDEX
29CREATE INDEX
30CREATE INDEX
31CREATE INDEX
32CREATE INDEX
33CREATE INDEX
34CREATE INDEX
35CREATE INDEX
36CREATE INDEX
37CREATE INDEX
38CREATE INDEX
39CREATE INDEX
40CREATE INDEX
41CREATE INDEX
42CREATE INDEX
43CREATE INDEX
44CREATE INDEX
45CREATE INDEX
46CREATE INDEX
47CREATE INDEX
48CREATE INDEX
49CREATE INDEX
50CREATE INDEX
51CREATE INDEX
52CREATE INDEX
53CREATE INDEX
54CREATE INDEX
55CREATE INDEX
56CREATE INDEX
57CREATE INDEX
58CREATE INDEX
59CREATE INDEX
60CREATE INDEX
61CREATE INDEX
62CREATE INDEX
63CREATE INDEX
64CREATE INDEX
65CREATE INDEX
66CREATE INDEX
67CREATE INDEX
68raptorschema.sql:322: ERROR: relation "hashcode_i" already exists
69CREATE INDEX
70CREATE INDEX
71CREATE INDEX
72CREATE INDEX
73CREATE INDEX
74CREATE INDEX
75CREATE INDEX
76CREATE INDEX
77CREATE INDEX
78CREATE INDEX
79CREATE INDEX
80CREATE INDEX
81CREATE INDEX
82CREATE INDEX
83CREATE INDEX
84CREATE INDEX
85CREATE INDEX
86CREATE INDEX
87CREATE INDEX
88CREATE INDEX
89CREATE INDEX
90CREATE INDEX
91CREATE INDEX
92CREATE INDEX
93ALTER TABLE
94CREATE INDEX
95CREATE INDEX
96CREATE SEQUENCE
97CREATE SEQUENCE
98CREATE TABLE
99INSERT 301529611 1